Diensten

De specialisten van GeriCare leveren de volgende diensten:

1e lijns consultatie

GeriCare verleent onder de naam GeriHome 1e lijns diensten. U kunt bij ons terrecht voor een eenmalig consult en voor een vaste SO als consulent in uw praktijk. Zie voor meer informatie over onze 1e lijns diensten

Medische zorg aan verpleeghuizen

Het bieden van alle medische zorg aan de verpleeghuizen met het accent op efficiënte zorgverlening binnen de kostprijs van het Zorgzwaartepakket. Uiteraard werken wij volgens de beroepsstandaarden van Verenso en volgens de CLSM-zorg. Gericare heeft specialistische kennis en expertise o.a. op het gebied van palliatieve zorg en geriatrische revalidatie.

Geriatrische revalidatie

Voor de behandeling van verpleeghuispatiënten die opgenomen zijn op revalidatieafdelingen van verpleeghuizen en herstelafdelingen in ziekenhuizen is specifieke medische kennis nodig betreffende het revalidatieproces. Het aantal kortdurende verpleeghuisopnames, gericht op herstel en ontslag neemt jaarlijks toe en betreffen vooral CVA-revalidatie, orthopedische revalidatie en traumatologie.

Ook voor thuiswonende ouderen wordt van de specialist ouderengeneeskunde kennis gevraagd van het proces van geriatrische revalidatie. De opnameduur in het ziekenhuis wordt wordt steeds korter; daarom zal in de toekomst de vraag naar de expertise van specialisten ouderengeneeskunde op het gebied van herstelzorg en geriatrische revalidatie gaan toenemen.

De specialist ouderengeneeskunde van GeriCare biedt specifieke medische begeleiding van het revalidatieproces bij de kwetsbare ouderen. De methodiek van een multidisciplinaire revalidatiebehandeling, de regievoering en de begeleiding naar ontslag vormen de basis van zijn takenpakket en is steeds gerelateerd aan geriatrische aspecten als multimorbiditeit en verminderde belastbaarheid. Ambulante vormen van revalidatie en het opzetten van revalidatiezorg in ketenverband zijn eveneens onderdeel van het takenpakket van de kaderarts geriatrische revalidatie. Gericare, heeft 2 kaderartsen geriatirsche revalidatie in de VOF.

Medische zorg aan zorgcentra

Ook in de verzorgingshuizen en zorgcentra kan Gericare medische verpleeghuisgeneeskundige zorg bieden. In de verzorgingshuizen is de huisarts (voor de lager zorgzwaartepakketen 1 tm 4) in het algemeen de hoofdbehandelaar. Hij is ook verantwoordelijk voor de 24-uurs zorg. Toch is de specialist ouderengeneeskunde steeds vaker betrokken bij de cliënten in het verzorgingshuis door de toenemende complexiteit van de problematiek van de cliënt in de verzorgingshuizen.

In het bijzonder voor cliënten met een zorgzwaartepakket van vier en hoger kan de specialist ouderengeneeskunde adviseren. Dat kan bv. bestaan uit betrokkenheid bij het opstellen van het zorgleefplan of advies over middelen en maatregelen of valgevaar. Daarnaast is de specialist ouderengeneeskunde op de WZD erkende afdelingen in de zorgcentra steeds vaker hoofdbehandelaar voor cliënten met zzp 5 en hoger. Naast advisering kan de specialist ouderen- geneeskunde ook in consult worden gevraagd.

Avond- nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)

GeriCare kan participeren in de avond-nacht-weekenddienstpoul van verpleeghuizen. Wij werken met een vast tarief dat afhankelijk is van de grootte van de organisatie. De kosten voor deze diensten liggen vaak op of onder het niveau van de huidige kosten aan ANW-diensten. GeriCare levert 365 maal 24-uurs medische zorg (inclusief alle ANW-diensten).

WZD-functionaris

Sinds 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht. Deze wet is van toepassing op psychogeriatrische patiënten van verpleeghuizen en binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Op grond van deze wet heeft elk verpleeghuis een WZD-functionaris nodig. Het voordeel van een aan GeriCare verbonden arts, boven een aan de instelling verbonden arts, is zijn onafhankelijkheid.

Advisering management

De artsen van GeriCare hebben ruime managementervaring in verschillende organisaties. Onze diensten strekken zich uit tot het geven van managementadvies of het uitvoeren van managementtaken, zoals de taken van de 1e geneeskundige of de WZD-functionaris. Zowel onze ruime ervaring als onze onafhankelijke positie kan hierbij voor de organisatie een voordeel zijn.

Beoordelingen wilsbekwaamheid

Bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid werkt GeriCare volgens de richtlijn van de beroepsvereniging (NVVA Kennemerland richtijn ). Vragen aangaande de wilsbekwaamheid ontstaan vaak bij de aanvraag van onderbewindstelling, curatele of mentorschap. De rechter kan dan om een onafhankelijke medische verklaring verzoeken.

Dementiescreeningen

De specialisten van Gericare kunnen ingezet worden om samen met de GZ-psycholoog dementiescreeningen te verrichten. Hierbij wordt gewerkt volgens de standaarden van de beroepsvereniging. Deze screeningen kunnen plaats vinden in de huisartsenpraktijk (geriatrisch spreekuur) of in een geriatrisch centrum binnen een verpleeghuis of ziekenhuis.

Consultatie / geriatrisch spreekuur

GeriCare biedt collega huisartsen medische en geriatrische consultatie op maat , afhankelijk van de ondersteuning die de praktijk wenst. De volgende diensten zijn mogelijk:

Ter informatie; GeriCare praktijk in de 1e lijn 2013

Medische zorg aan instellingen voor verstandelijk gehandicapten

De VOF beschikt over ervaring bij het verlenen van de medische zorg aan instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Deze zorg wordt naar onze mening bij voorkeur geleverd in nauw overleg met de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). De specialist ouderengeneeskunde zal zich hierbij met name richten op de somatische problemen (‘huisartsgeneeskundige’ zorg), van de veelal kwetsbare en vaak oudere cliënten.

Scholingen

GeriCare biedt onder andere scholingen op het gebied van de palliatieve zorg, de WZD- wetgeving of de reactiveringszorg aan. Gericare biedt verder scholingen aan voor paramedici en/of verpleegkundigen.

Advies artsen bij het opzetten van een eigen praktijk of vakgroep

GeriCare heeft bij het starten van de VOF veel ervaring opgedaan in de juridisch en fiscale zaken die hierbij komen kijken. Hiervoor is ook advies ingewonnen bij een onafhankelijk fiscalist en jurist. De opgedane kennis en ons netwerk van contacten willen wij gebruiken om artsen die een soortgelijk stap overwegen te adviseren.

Advies aan organisaties / medische diensten bij het opzetten van een vakgroep specialisten oudergeneeskunde volgens het model van Verenso. Zie ook Verenso Nieuwsbrief | 07 maart 2013